Winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
U heeft geen producten in uw winkelwagen.

0

Retouren / Reclame
1. Reclames binnen 5 (vijf) werkdagen na de levering per e-mail door DEKOM te zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat de termijn van 5 dagen gaat lopen vanaf het moment dat het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn.
2. Reclamering ten aanzien van een Product of Dienst waarvoor een test plaatsvindt of waarvoor een testfase is afgesproken, onmiddellijk te geschieden op de datum of tijdens de periode dat het testen plaatsvindt en dient terstond per e-mail aan DEKOM te worden bevestigd.
3. Reclames worden alleen in behandeling genomen voor zover aard en grond van de klachten zo nauwkeurig mogelijk zijn opgegeven en ingediend in bruikbaar formaat per e-mail.
4. Reclames met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk binnen acht dagen na de datum van die factuur bij DEKOM te worden ingediend. Na deze termijn rust op DEKOM geen verplichting tot het in behandeling nemen van dergelijke reclames.
5. Indien niet binnen de toepasselijke termijn op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, zal het geleverde geacht worden geheel aan de overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de Klant te zijn aanvaard en goedgekeurd.
6. Het indienen van een reclame ontslaat de Klant nimmer van haar (betalings)verplichtingen tegenover DEKOM.
Retournering van het geleverde dan wel enig deel daarvan, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden, na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming per e-mail en conform verzendinstructies van DEKOM. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Garantie / Service
7. DEKOM hanteert garantievoorwaarden zoals omschreven door Fabrikant en vult deze aan met (al dan niet tegen betaling) een Service Level Agreement. Een Service Level Agreement is een overeenkomst waarbij voorwaarden met betrekking tot garantie en service nader omschreven worden voor de duur van de periode waarvoor de Service Level Agreement wordt afgesloten.
8. DEKOM garandeert de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de juiste werking van de door de DEKOM geleverde Producten en Diensten in algemene zin. De garantie strekt (gezien de aard daarvan) niet tot het verzekeren van foutloze werking van communicatieapparatuur. Deze garantie geldt voor een periode van 90 dagen vanaf de levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Garantie voor door DEKOM van derden betrokken zaken of diensten, inclusief software en andere zaken die onderwerp zijn van een intellectueel eigendomsrecht strekt nimmer verder dan de verplichting tot overdracht van de door de betrokken derde aan DEKOM verstrekte garantie aan Klant.
9. Aanspraken onder de garantie dienen per mail te worden gemeld aan DEKOM, voor zover op de Internetpagina, de omschrijving van de klacht of garantiebepaling niet omschreven kan worden.
10. Alle garantieaanspraken vervallen indien de Klant:
i. zelf wijzigingen in en/of reparaties aan het geleverde (heeft) verricht dan wel door derden, niet ingeschakeld door DEKOM, laat of heeft laten verrichten; en/of,
ii. het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of niet is behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-) voorschriften en/of gebruiksaanwijzing of gebruikershandleiding; en/of,
iii. de in de gebruiksaanwijzing of gebruikershandleiding gegeven aanwijzingen/instructies niet of niet juist worden opgevolgd; en/of
iv. in of ten aanzien van het geleverde een (software)aanpassing heeft plaatsgevonden die niet door DEKOM of zonder zijn medeweten en/of toestemming is geschied; en/of,
v. het geleverde door Klant wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd; en/of,
vi. het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze of voor een doel welke voor DEKOM redelijkerwijs niet was te verwachten.
ii. Eventuele (extra) kosten voor DEKOM voortvloeiende uit omstandigheden die tot het vervallen van de garantie hebben geleid, worden aan de Klant doorberekend.
iii. Voor verbruiksartikelen (zoals oorkussens of spreekbuisjes van headsets, batterijen, afstandsbedieningen, niet weggewerkte of geïntegreerde bekabeling) geldt geen garantie.
iv. Niet-nakoming door de Klant van een of meer van diens, uit enige met DEKOM gesloten overeenkomst voortvloeiende, essentiële verplichtingen leidt tot opschorting van de garantieverplichtingen van DEKOM, zonder dat waarschuwing of aanmaning terzake van de niet nagekomen verplichting is vereist.
v. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding. DEKOM heeft het recht om dienstverlening (zoals hernieuwde installatie van software of configuratiewerkzaamheden) die noodzakelijk wordt door of samenhangt met vervanging of reparatie van hardware onder de garantie als bedoeld in het eerste lid, aan Klant in rekening te brengen.
11. Gedurende de garantieperiode, zal DEKOM naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen wanneer de Producten en Diensten, mede inbegrepen software, niet aan de voorafgaand schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet en dit aan DEKOM valt toe te rekenen. DEKOM garandeert niet dat de software onder alle omstandigheden zonder onderbreking of zonder gebreken zal functioneren of dat alle gebreken zullen kunnen worden hersteld of verbeterd.
12. DEKOM zet zich als een goed dienstverlener in om aan de Klant, tegen overeengekomen voorwaarden en tarieven, toegang te verlenen tot communicatiesystemen en hiertoe de verbindingen tussen vestigingen in stand te houden, zonder dat DEKOM hierbij een verbinding garandeert. Storingen zullen door Klant gemeld worden waarna DEKOM binnen redelijke termijn verbindingen herstelt of repareert. Verbindingen die niet door DEKOM geleverd zijn of beheerd worden vallen buiten deze verplichting. Aanvullende afspraken hieromtrent kunnen worden vastgelegd in een Service Level Agreement.